Lankes maakte deel uit van het bestemmingsplan Buitengebied 2006. Onderdeel van dit bestemmingsplan is een visie op bebouwingsconcentraties. In deze visie op bebouwingsconcentraties was ook een visie op de bebouwingsconcentratie Lankes opgenomen. Een visie op bebouwingsconcentraties was nodig om te kunnen duiden waar ontwikkelruimte is in het buitengebied. Immers het buitengebied kent een conservatief bebouwingsbeleid. Woningen of andere functies zijn in principe niet toegestaan op basis van provinciale regelingen, tenzij uit een visie op bebouwingsconcentraties blijkt dat deze functies ruimtelijk inpasbaar zijn. Indien op grond van een visie binnen bebouwingsconcentraties ruimte is voor de toevoeging van een woning, kan deze woning middels gebruikmaking van de Ruimte voor Ruimte regeling tot stand komen.

In 2013 is een nieuw bestemmingsplan voor Lankes opgesteld en daarmee buiten het bestemmingsplan buitengebied gehouden.

Het bestemmingsplan uit 2013 voor Lankes heeft een conserverend karakter, het heeft de bestaande situatie vastgelegd.

Daarmee is er een onduidelijke situatie ontstaan. Tot 2013 was Lankes buitengebied volgens de gemeentelijke bestemmingsplannen en viel het in de provinciale Verordening Ruimte onder de buitengebied regeling. Er waren wel ontwikkelmogelijkheden doordat het gebied was aangeduid als bebouwingsconcentratie. Na 2013 kreeg het een eigen bestemmingsplan, met een conserverend karakter. Het gebied werd uit het bestemmingsplan buitengebied gehaald en was ook niet meer aangeduid als bebouwingsconcentratie, met als gevolg dat met het bestemmingsplan Lankes mogelijke ontwikkelingen op slot kwamen te zitten.

Met het vaststellen van een separaat bestemmingsplan voor Lankes heeft destijds de gedachte gespeeld dat Lankes niet langer gezien zou worden als buitengebied op grond van de provinciale verordening, doordat het volledig omgeven is door stedelijk gebied. Het zou daarom voorstelbaar zijn dat Lankes bij het stedelijk gebied wordt getrokken en ook zo wordt weergegeven in de Omgevingsverordening van de provincie. Om tot een aanpassing te komen, is het van belang dat de gemeente een perspectief heeft op de ontwikkeling van het gebied. Met de Visie Lankes geven we dat perspectief.

Voordeel van het aanmerken van Lankes als 'bestaand stedelijk gebied' in de provinciale Verordening is dat bouwen in bestaand stedelijk gebied relatief eenvoudiger is dan bouwen in het buitengebied.

Dit betekent echter niet dat hier een reguliere, planmatige uitbreiding met stedelijke functies gaat plaatsvinden. Buurtschap Lankes heeft bijzondere kwaliteiten en die worden geborgd in deze visie: de bijzondere cultuurhistorische kwaliteiten, de ruime opzet, het groen en de openheid zijn en blijven uitgangspunt. Vanuit dit uitgangspunt moeten op perceelsniveau nieuwe initiatieven de stappen uit deze visie doorlopen om dat karakter te behouden en te versterken. We stellen daarmee hoge eisen aan nieuwe ontwikkelingen, zodat dit bijdraagt een leefbare buurtschap met hoge kwaliteiten.


BELEIDSONTWIKKELING
TOT NU TOE

Dat Lankes een bijzonder gebied is, blijkt ook de beleidsontwikkeling in de afgelopen jaren.