De Woonkern en het Groene hart


 • Uitgangspunt voor ontwikkelingen is de ontwikkeling van een Lankes erf;
 • Het erf heeft een duidelijke relatie met de openbare weg;
 • Een erf is een ensemble van gebouwen en beplanting, van erfinrichting en architectuur;
 • Een erf bestaat uit gebouwen, een terreininrichting en groen.  Onderling vertonen ze een sterke samenhang;
 • Nieuwe bebouwing of verandering van invulling van bestaande bebouwing mag de samenhang van het erf en de directe omgeving niet onevenredig verstoren;
 • De onderdelen van het erf zijn gegroepeerd rondom een gemeenschappelijke onbebouwde ruimte;
 • Een erf kan doorontwikkeld worden vanuit een bestaande situatie of kan geheel nieuw zijn;
 • Een erf heeft één duidelijke hoofdentree aan de openbare weg;
 • Het erfinrichtingsplan toont aan dat het erf één ruimtelijke eenheid is.
CRITERIA VOOR ONWIKKELINGEN
Algemeen
Maatvoering algemeen
 • Het perceel moet minimaal 2000 m² zijn om een erf te kunnen ontwikkelen;
 • Op percelen kleiner dan 2000 m² is de ontwikkeling van een nieuw erf zoals beschreven in deze criteria niet toegestaan;
 • Voor het perceel wordt uitgegaan van de kadastrale situatie eind 2019. Afsplitsen van een kavel met een bestaand hoofdgebouw is toegestaan, mits die kavel ook minimaal 2.000 m² bedraagt.


 • Maximaal 20% van het nieuwe erf is bebouwd. Dit is inclusief bestaande bebouwing op het erf;


 • Maximaal 20% van het nieuwe erf bestaat uit waterdoorlatende verharding;
 • De hoofdvorm van een nevengebouw (schuurwoning of een schuur) bestaat uit een rechthoekig grondvlak;
 • De bouwmassa van een nevengebouw (schuurwoning of een schuur) bestaat uit één laag (lage goot) met een hoge kap;
 • Bestaande bijgebouwen (≤10 m2) kunnen buiten de telling gelaten worden;


 • Rooilijnen wijken zichtbaar af van de rooilijnen van naastgelegen bebouwing;
Programma


 • Een erf mag meerdere wooneenheden bevatten, de hoeveelheid is niet beperkt;
Waardevolle elementen
 • Historisch waardevolle of kenmerkende bebouwingselementen (hoofdhuis, bakhuisjes, kleine stallen, hooibergen) blijven behouden;
 • Bestaande waardevolle beplanting en landschapselementen blijven behouden;
 • Cultuurhistorische elementen; 
Beeldkwaliteit
 • De bebouwing op het erf is geïnspireerd op de karakteristieke erfbebouwing in Lankes met langgevelboerderijen en schuren;
 • De hoofdvorm van het hoofdgebouw is geïnspireerd op de langgevelboerderij;
 • De hoofdvorm van een nevengebouw is geïnspireerd op een agrarische schuur of open stal (een nevengebouw ziet er niet uit als een tweede woning);
 • Daken zijn over het algemeen prominenter in beeld dan gevels;
 • Dakvlakken ogen heel, ingrepen zoals dakkapellen zijn bescheiden;
 • Een gebouw met meerdere wooneenheden oogt als één geheel, niet als een rijtje woningen; 
 • De opzet en inrichting van het erf is geïnspireerd op de karakteristieke erven in Lankes (bebouwing en landschappelijke inrichting vormen een eenheid); Voor een uitgebreide beschouwing van de historische erven verwijzen we naar de bijlage;
 • Het erf oogt als een erf, niet als een woonstraat met bijbehorende kenmerken;
 • Het hoofdgebouw is als zodanig herkenbaar;
 • Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan het hoofdgebouw;
 • De inrichting van het erf vormt een geheel, overgangen van privé naar openbaar zijn mee ontworpen;
 • Erfafscheidingen grenzend aan de straat of aan het landschap bestaan uit gebiedseigen beplantingen;


      Extra criterium voor het groene hart:

 • Initiatieven hebben een meerzijdige oriëntatie naar aangrenzend openbaar gebied;
 • De perceel inrichting is open en er zijn doorzichten over het perceel.


 • Het hoofdgebouw is het belangrijkste gebouw op het erf. Het staat op de meest prominente plek, vooraan op het erf en oriënteert zich op de straat;
 • De nevengebouwen staan informeel geclusterd rondom het gezamenlijke erf;
 • De bebouwing op het erf vormt een compact geheel en waaiert niet uit over het hele perceel;
 • Nieuwe bebouwing staat vrij op het erf, minimale afstand tot perceelsgrenzen is 5 m;
 • Een achtergevel van een woongebouw staat op minimaal 10m afstand van de achterperceelsgrens;
Inspiratiebeelden groene hart en de woonkern

Inspiratiebeeld nieuwe ontwikkelingen op een bestaand erf 

Bron: Knooperf Veldboer Langeveen – Hunebouw bv

Maximaal 20% verhard

(waterdoorlatend, exclusief
bebouwing)

Nevengebouwen:  maximaal 200 m2 per gebouw

Massa één laag met hoge kap

Hoofdgebouw oppervlakte maximaal 400 m2

Maximaal 20% bebouwd

Minimaal 2000 m2

Meerzijdige oriëntatie

Maatvoering bebouwing


 • Op een erf is één vrijstaand hoofdgebouw aanwezig met een maximale oppervlakte van 400 m². Deze maximale oppervlakte geldt ook voor bestaande woongebouwen die reeds gesplitst zijn;
 • De oppervlakte van het hoofdgebouw beslaat maximaal 10% van het totale perceelsoppervlak;
 • De hoofdvorm van het hoofdgebouw bestaat uit een rechthoekig grondvlak;
 • De bouwmassa van het hoofdgebouw bestaat uit één laag (lage goot) met een hoge kap;


 • Op het erf zijn minimaal 2 en maximaal 4 nevengebouwen aanwezig die refereren aan schuren. Het kunnen (schuur)woningen zijn of schuren, met een minimale oppervlakte van 40 m² en een maximale oppervlakte van 200 m2 per gebouw;
 • De oppervlakte van de totale hoeveelheid nevengebouwen beslaat maximaal 10% van het totale perceelsoppervlak;

Maximaal 4 nevengebouwen in de vorm van schuurwoningen of schuren

Plaatsing

Afstand bebouwing tot kavelgrens minimaal 5 m

Meerdere wooneenheden op een erf mogelijk

 • Een gebouw mag meerdere wooneenheden bevatten (samen onder één dak), de hoeveelheid is niet beperkt;

Meerdere wooneenheden onder één dak

 • Splitsing van bestaande woningen is mogelijk, mits het past in de erfgedachte en de inrichting van het erf niet negatief beïnvloed wordt;
 • Zowel het bezoekers parkeren als het bewoners parkeren vindt plaats op eigen terrein;
 • Andere functies, zoals werken, recreatie/toerisme en zorg zijn toegestaan mits: kleinschalig van karakter, het aanvullend is op de hoofdfunctie wonen, het past in de gedachte van de buurtschap, het (in de toekomst) geen belemmering vormt voor wonen.