Wonen en werken in Lankes
 • Uitgangspunt is het toevoegen van bedrijvigheid aan bestaande woonkavels;
 • Nieuwe woningen mogen toegevoegd worden (kavelsplitsing) mits het een vrijstaande woning betreft en de nieuwe woning en het nieuwe kavel direct aan de straat ligt;
 • Splitsing van bestaande (bedrijfs)woningen is toegestaan, mits wordt voldaan aan het gemeentelijke afwegingskader “Beoordeling splitsen woningen en percelen binnen de bebouwde kom”;
 • In deze zone hoeft niet voldaan te worden aan de erfgedachte;
 • Aan de straatzijde heeft het kavel een groene voortuin.
CRITERIA VOOR ONWIKKELINGEN
Algemeen
Maatvoering
 • Een nieuw perceel is minimaal 1000 m² groot;
 • Maximaal 40% van het perceel is bebouwd (hoofdgebouw(en) + bijgebouw(en)). Dit is inclusief bestaande bebouwing op het erf;
 • Op een perceel is één woning aanwezig met een maximale oppervlakte van 160 m²;
 • De hoofdvorm van het hoofdgebouw bestaat uit een rechthoekig grondvlak;
 • De bouwmassa van het hoofdgebouw bestaat uit één laag (lage goot) met een hoge kap;
 • Een bedrijfsgebouw of bijgebouw heeft een maximale oppervlakte van 500 m²;
 • Maximaal 30% van het nieuwe erf bestaat uit waterdoorlatende verharding.
Plaatsing
 • Hoofdbebouwing staat vrij op het erf, minimale afstand tot voor- en zijdelingse perceelsgrenzen is 5 m, minimale afstand tot de achterperceelsgrens is 10 m;
 • Bijgebouwen staan vrij op het erf, minimale afstand tot zijdelingse-  en achterperceelsgrenzen is 3 m;
 • De woning staat aan de voorzijde van het perceel en oriënteert zich op de straat;
 • Bedrijfsbebouwing staat altijd achter het woongebouw;
 • Het woongebouw, het bedrijfsgebouw en/of het bijgebouw staan los van elkaar;
 • Het perceel heeft één oprit vanaf de straat.
Programma
 • De bedrijfsfunctie  en het wonen op het perceel hebben altijd een relatie met elkaar (wonen bij het bedrijf);
 • Nieuw toegevoegde woonfuncties vormen (in de toekomst) geen belemmering voor het werken op aangrenzende percelen;
 • Een tweede wooneenheid op het perceel is alleen toegestaan wanneer het een mantelzorgwoning betreft;
 • Al het parkeren vindt plaats op eigen terrein.
Waardevolle elementen
 • Bestaande waardevolle beplanting en landschapselementen blijven behouden.


 • De functie van het gebouw is duidelijk herkenbaar;
 • Het hoofdgebouw past in architectuurstijl bij de Lankense erven zoals beoogd in de zones het groene hart en de woonkern;
 • Naar de Liessenstraat en de Kromstraat heeft het erf een groene inrichting met een voortuin die aansluit bij de  karakteristiek van Lankes;
 • Erfafscheidingen grenzend aan de Liessenstraat en de Kromstraat bestaan uit gebiedseigen beplantingen of hagen;
Beeldkwaliteit