Lankes is een kleine buurtschap, met diverse woontypologieën. Er is een woonkern bestaand uit voornamelijk traditionele grote erven en woningen. In enkele gevallen zijn er aan deze woningen bedrijven aan huis gevestigd. De nevenfunctie ondermijnt het wonen niet. De erven zijn zeer kenmerkend voor Lankes en haar ontstaansgeschiedenis. Nieuwe ontwikkelingen zijn alleen passend als ze binnen de erf-gedachte passen. Voor een uitgebreide beschouwing van de historische erven verwijzen we naar de bijlage.

De woonkern is gelegen om de zeer bepalende driehoekige historische wegenstructuur, het groene hart. Binnen deze ‘driehoek’ wordt ook gewoond, maar het open en alzijdige karakter met enkele weiden geven de buurtschap een landelijk groen hart. Het is belangrijk deze kwaliteit te behouden, daarom geldt er een extra randvoorwaarde in deze zone en mag er op de drie open weiden niet worden gebouwd. Zij behoren hun open groene uitstraling te behouden.

De zone wonen en werken in Lankes betreft de zone ten noorden van de Liessenstraat en Kromstraat. Hier zijn de woningen met hun voorzijde gericht op de buurtschap en hebben een achterzijde grenzend aan het bedrijventerrein Loopkant-Liessent. Het werken en het wonen op het erf hebben hier een relatie met elkaar. Nieuw toegevoegde woonfuncties mogen geen belemmering vormen voor het werken. Naar de Liessenstraat en de Kromstraat hebben de percelen een groene inrichting die aansluit bij de  karakteristiek van Lankes.

Aan de noord-, west en zuidzijde wordt Lankes duidelijk begrensd door bedrijvigheid en de Rondweg Volkel. De landelijke oostzijde (Landelijk Lankes)  is onderdeel van de buurtschap. De openheid en het groene karakter van het gebied is zeer waardevol voor de kwaliteit van wonen in Lankes. Dit moet behouden blijven. Nieuwe initiatieven in dit gebied zijn mogelijk, mits ze de huidige waarden 'landelijk', 'open' en 'groen' van het gebied versterken. Grootschalige bedrijvigheid is uitgesloten. Bij de beoordeling van initiatieven aan milieuaspecten gaan we bovendien voor proactief en preventief boven gevolgbeperking en herstel. Daarmee passen we als vanzelf het voorzorgbeginsel, het beginsel van preventief handelen en het beginsel van aanpak bij de bron toe. Ook gaan wij er in dit gebied vanuit dat iedere vervuiler het verwijderen of ongedaan maken van de door hem veroorzaakte vervuiling zelf betaalt.

  • Het groene hart: dit deelgebied bevat de historische driehoek, die nu relatief open en groen is en ook zo moet blijven.
  • De woonkern: Dit is de zone rondom het groene hart met voornamelijk traditionele grote erven en woningen.
  • Wonen en werken in Lankes: dit betreft het gedeelte van Lankes ten noorden van de Liessenstraat en Kromstraat. De woningen zijn hier met voorzijde gericht op de buurtschap en aan de achterzijde op het bedrijventerrein.
  • Landelijk Lankes: dit betreft de groene, agrarische oostrand van Lankes. Openheid en het groene karakter van het gebied zijn zeer waardevol voor de kwaliteit van wonen in Lankes.
DE WAARDEN VAN LANKES
PER DEELGEBIED


+ Het groene hart

+ De woonkern

+ Wonen en werken in Lankes

+ Landelijk Lankes