In augustus 2018 zijn we gestart met korte gesprekken met bewoners en grondeigenaars in een tent die op Lankes stond. Ook was het mogelijk om via een online vragenformulier te reageren. Op woensdag 3 oktober vond een werksessie plaats voor bewoners en eigenaars over het toekomstperspectief voor Lankes. Gedurende deze avond is een beeld geschetst van Lankes op grond van de resultaten van de gesprekken in de tent en op basis van een stedenbouwkundige en landschappelijke analyse. In groepen is hierover doorgepraat. Op de tweede bijeenkomst op woensdag 21 november is vooral gekeken naar wat Lankes nu Lankes maakt; wat is het DNA van Lankes? Er is op die avond al voorzichtig vooruit gekeken naar de toekomst van Lankes.

Persoonlijk gesprek 
Tijdens de twee werksessies hebben inwoners mee kunnen denken over de toekomst van Lankes. Na afloop van de tweede werksessie ontvingen we een aantal kritische geluiden vanuit betrokken raadsleden over het verloop van deze avond. De kritiek was er vooral op gericht dat toch niet iedereen had kunnen zeggen wat hij of zij wilde, omdat dat vaak lastig wordt gevonden met mensen die praktisch je buren zijn en een goede sfeer in de buurt wordt hoog gewaardeerd. We vonden het belangrijk dat iedereen kon zeggen wat voor hem/haar belangrijk is en hebben daarom in januari 2019 een aantal persoonlijke gesprekken gevoerd bij mensen thuis en in het gemeentehuis. Deze gesprekken hebben veel kunnen verduidelijken voor de inwoners en het heeft ook veel informatie opgeleverd voor de visie én voor het proces. Ten aanzien van het proces gaven de bewoners aan dat als consensus niet haalbaar is, de gemeente op een gegeven moment een voorstel moet doet.

Conceptvisie
Op basis van alle input die is opgehaald in de persoonlijke gesprekken en werksessies met alle betrokkenen is een conceptvisie opgesteld. Deze conceptvisie is op 25 maart 2019 voorgelegd aan alle belanghebbenden. Het algemene beeld op die avond is dat deze conceptvisie een goede richting aangeeft. Afgesproken is dat de conceptvisie voordat deze het besluitvormingstraject ingaat nog een keer wordt toegelicht richting de inwoners. De conceptvisie is op 11 september 2019 nogmaals voorgelegd aan bewoners. 

Op de informatieavond van 11 september 2019 hebben we gesproken over wat nu waardevolle elementen zijn in Lankes. We kregen van bezoekers van deze avond te horen dat de visie hier niet veel handreikingen voor geeft. Dat heeft ons doen besluiten een rapport op te laten stellen met een beschrijving van de cultuurhistorische waarden van Lankes. Dit rapport, gemaakt door een onafhankelijke specialist op het gebied van cultuurhistorie, geeft een beschrijving van cultuurhistorische waardevolle en karakteristieke elementen in de buurtschap.. De beschreven elementen worden niet extra beschermd. De rapportage (link) dient als handreiking om tot een goede kwaliteit te komen.

Met ingang van 5 december 2019 heeft de visie voor een periode van twee weken ter inzage gelegen. We hebben acht zienswijzen binnengekregen. Deze zienswijzen leiden niet tot aanpassingen van de visie. Wel zijn naar aanleiding van de zienswijzen de teksten van de visie op onderdelen verduidelijkt.


EEN VISIE SAMEN MET DE
BEWONERS

Voor de visie op Lankes vinden we het belangrijk dat de bewoners en eigenaars ook mee kunnen denken over deze visie. Zij kennen het gebied het beste! Hieronder is kort weergegeven hoe we de omgeving hebben betrokken bij de visie op Lankes.