HOE WORDT EEN INITIATIEF
BEOORDEELD?

Als u een initiatief heeft in Lankes dan dient u drie stappen te doorlopen. De gemeente ondersteunt u graag daarbij. Het gaat hierbij om grotere bouwplannen, zoals het bouwen van een woning of het toestaan van een nieuwe functie, die verder gaan dan het geldende bestemmingsplan.

De uitkomst legt u als principeverzoek voor aan de gemeente. Het college van Burgemeesters en Wethouders neemt daarover een zogenaamd principebesluit.

Zodra het college een positief principebesluit heeft genomen, moeten aanvullende stappen worden doorlopen (zie stap 4). 

In bijzondere gevallen kan een disclaimer worden toegepast.


Stap 4
Uitwerken initiatief

Als op basis van de stappen 1 t/m 3 het Burgemeester en Wethouders een positief principebesluit heeft genomen, dan kunt u uw initiatief verder uitwerken. Daarbij zijn de volgende elementen nog van belang:


  • Betrek de buren en de directe omgeving van de locatie waarop het initiatief betrekking heeft, zoveel mogelijk bij de planuitwerking Er is een handreiking omgevingsdialoog beschikbaar op de website van de gemeente Uden. 
  • Voor elk initiatief geldt dat er een bijdrage moet worden afgedragen voor het Fonds bovenwijkse voorzieningen. Dit betreft een bijdrage van € 14,90 per m² bouwterrein of € 14,90 per m² BVO als deze laatste hoger is (peildatum: november 2019, dit kan worden aangepast door de gemeenteraad).
  • In het kader van de verdere uitwerking dient een ruimtelijke onderbouwing te worden opgesteld. Daarin kan onderzoek nodig zijn naar archeologische waarden, externe veiligheid, water (watertoets), flora en fauna, bodemkwaliteit en dergelijke. Bij de uitwerking van een ruimtelijke onderbouwing kan gemeentelijke beleid relevant zijn. Een deskundig bureau kan u hierbij adviseren wat allemaal nodig is.

    Met de Visie Lankes zijn sommige beleidsstukken niet meer van toepassing. Via onderstaande knop treft u daarvan een overzicht aan.

Stap 1 / Bepaling deelgebied en voldoen aan criteria

Stap 3 / Zijn er aandachtspunten op het gebied van milieu?

Stap 2 / Voegt het initiatief waarde toe?

Stap 4 / Uitwerken initiatief