Welstandsnota Uden 2013
https://www.uden.nl/data/downloadables/2/2/9/6/9a-welstandsnota-uden-2013.pdf
De visie vormt het toetsingskader voor welstand. De visie vormt zelf het bkp voor Lankes en wordt als zodanig (bkp) weer een onderdeel van de Welstandsnota, expliciet besluit van de raad.


Afwegingskader beoordeling splitsen woningen en percelen binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de zone wonen en werken
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-29654.html
De visie zelf vormt het toetsingskader. 


Nota parkeernormen 2018
https://www.uden.nl/data/downloadables/7/4/5/9/nota-parkeernormen-uden-2018.pdf
Niet van toepassing. In Lankes geldt parkeren op eigen terrein. Het is aan de bewoners van Lankes om dit zelf op te lossen.


Beleidsnota uitwerking landschapsinvesteringsregeling
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Uden/299581.html
Niet van toepassing, omdat deze beleidsnota over het buitengebied gaat. Met de visie Lankes wordt de buurtschap Lankes niet meer als buitengebied aangemerkt.


Beleidsregels uitwegen gemeente Uden 2018
http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Uden/CVDR163056.html
De visie bepaalt dat per woonerf maar één inrit is toegestaan.

BESTAAND BELEID DAT NIET
VAN TOEPASSING IS OP LANKES

De volgende beleidsstukken van de gemeente Uden zijn niet van toepassing op Lankes: